امروز جمعه، 19 خرداد 1402

سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

  • شماره غرفه: 03/1
  • نام و نام خانوادگی ریاست: دکتر بیدخوری
  • تلفن: 05131997405
  • نشانی: پردیس دانشگاه فردوسی - سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی