امروز جمعه، 19 خرداد 1402

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

  • شماره غرفه: 10
  • نام و نام خانوادگی ریاست: مسعود نجف نجفی
  • تلفن: 05138717071
  • نشانی: بزگراه شهید قاسم سلیمانی حد فاصل میدان تلویزیون و میدان جهاد