امروز جمعه، 19 خرداد 1402

بنیاد نخبگان خراسان رضوی

  • شماره غرفه: 35
  • نام و نام خانوادگی ریاست: سید عبدالکریم سجادی
  • تلفن: 38478340
  • نشانی: مشهد، بلوار رضا، رضا 27، بنیاد نخبگان استان خراسان رضوی