امروز جمعه، 19 خرداد 1402

موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

  • شماره غرفه: 29/1
  • نام و نام خانوادگی ریاست: دکتر سیدمحمدعلی رضوی
  • تلفن: 05135425409
  • نشانی: مشهد، کیلومتر 12 بزرگراه مشخد-قوچان