امروز جمعه، 19 خرداد 1402

دانشگاه حکیم سبزواری

  • شماره غرفه: 07
  • نام و نام خانوادگی ریاست: محمدعلی زنگنه اسدی
  • تلفن: 44641952
  • نشانی: سبزوار توحید شهر -دانشگاه حکیم سبزواری