امروز جمعه، 19 خرداد 1402

مرکز نوآوری و کارآفرینی تک (تدبیرگران کارآفن صنعت)

  • شماره غرفه: 30
  • نام و نام خانوادگی ریاست: مرتضی عطایی نژاد
  • تلفن: 05191010117
  • نشانی: مشهد-سنایی11- سمت راست- پلاک 100- طیقه سوم