امروز جمعه، 19 خرداد 1402

صندوق پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی

  • شماره غرفه: 34
  • نام و نام خانوادگی ریاست: حمیده رضوی
  • تلفن: 05138802751
  • نشانی: مشهد- بلوار باهنر، درب غربی دانشگاه فردوسی