امروز جمعه، 19 خرداد 1402

دانشگاه سجاد

  • شماره غرفه: 21
  • نام و نام خانوادگی ریاست: ابراهیم رضایی نیک
  • تلفن: 36029205
  • نشانی: بلوار جلال آل احمد - جلال آل احمد 64 - دانشگاه سجاد