امروز جمعه، 19 خرداد 1402

اداره کل صنعت، معدن و تجارت

  • شماره غرفه: 09/3
  • نام و نام خانوادگی ریاست: امیر رضا رجبی
  • تلفن: 37622361
  • نشانی: بلوار خیام-بلوار ارشاد-ارشاد 9