امروز جمعه، 19 خرداد 1402

مراکز تحقیقات بسیج دانشجویی استان

  • شماره غرفه: 46
  • نام و نام خانوادگی ریاست: حمید تاجی
  • تلفن: 05138581562
  • نشانی: مشهد- خیابان کوهسنگی- بین کوهسنگی 6و8