امروز جمعه، 19 خرداد 1402

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان

  • شماره غرفه: 19
  • نام و نام خانوادگی ریاست: محمد جواد سلجوقی
  • تلفن: 38515217
  • نشانی: مشهد- بلوار ملک الشعرا بهار 29