امروز جمعه، 19 خرداد 1402

اداره کل استاندارد خراسان رضوی

  • شماره غرفه: 43
  • نام و نام خانوادگی ریاست: سیدمحمدسجادی عطار
  • تلفن: 36782074
  • نشانی: بلوار خیام جنوبی - حدفاصل خیام جنوبی 31و33