امروز جمعه، 19 خرداد 1402

پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی

  • شماره غرفه: 27
  • نام و نام خانوادگی ریاست: دکتر امیر ملک زاده
  • تلفن: 38802803
  • نشانی: دانشگاه فردوسی پارک علم وفناوری