امروز جمعه، 19 خرداد 1402

پایگاه تحلیلگران فناوری های نوین صدرا ایرانیان

  • شماره غرفه: 35
  • نام و نام خانوادگی ریاست: مرتضی ایمن
  • تلفن: 05137024
  • نشانی: بلوار سازمان آب بین شهید صادقی 21 و 23 پلاک 117