امروز جمعه، 19 خرداد 1402

دانشگاه تربت حیدریه

  • شماره غرفه: 30/2
  • نام و نام خانوادگی ریاست: عباس خاشعی سیوکی
  • تلفن: 0515124000
  • نشانی: دانشگاه تربت حیدریه