امروز جمعه، 19 خرداد 1402

موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام

  • شماره غرفه: 36
  • نام و نام خانوادگی ریاست: سید محمد محسن دعائی
  • تلفن: 05132285800
  • نشانی: چهارراه زرینه ، کاشانی 25، پ 490/4