امروز جمعه، 19 خرداد 1402

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

  • شماره غرفه: 22/1
  • نام و نام خانوادگی ریاست: افشین رحیمی گلخندان
  • تلفن: 05137286007
  • نشانی: میدان فردوسی- ابتدای بلوارقرنی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی