امروز جمعه، 19 خرداد 1402

دانشجویانه - شبکه توانمندسازی دانشگاهیان

  • شماره غرفه: 45
  • نام و نام خانوادگی ریاست: عمار محمدی آلاشلو
  • تلفن: 09151045369
  • نشانی: مشهد - الهیه - رحمانیه 29- شهید غلامی 3 - آرین 9 - واحد 25