سه شنبه 1 اردیبهشت ماه سال 94اولین جلسه سرمایه گذاری فن بازار تشکیل شد.