معرفی کامل فناوری :


امروزه بيش از 65 % تخریب قطعات صنعتی مربوط به سایش و خوردگی می باشد که کهنگی قطعات نيز روز به روز باعث افزایش این آمار می شود. صنعت پوشش دهی ٬ در شرایط کنونی که بسياری از قطعات موجود در صنعت کشور در تحریم است بسيار اهميت یافته و از نظر اقتصادی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. از جمله مزایای اقتصادی و توليدی به کارگيری پوشش های مقاوم به سایش ٬ می توان به کاهش مصرف مواد روان کننده ٬ افزایش بازدهی و کاهش هزینه های توليد (از طریق کاهش مصرف ابزارها و کاهش زمان تلف شده) ٬ اشاره کرد. حوزه پوشش های سخت و مقاوم به خوردگی به عنوان یک فرآیند تکميلی در ساخت اغلب قطعات صنعتی مورد نياز می باشد و لذا بازار بسيار وسيعی برای این حوزه پيش بينی می شود. نياز صنایع دفاعی ٬ نفت ٬ گاز و پتروشيمی به پوشش تنيفر و انحصاری بودن دانش فنی این نوع پوشش که در اختيار شرکت می باشد لذا ارائه خدمات در این حوزه به صنایع کشور در اهم برنامه های شرکت می باشد. در مورد مصرف قطعات پوشش داده شده به روش تنيفر و با توجه به تنوع مصرف این قطعات در صنایع مختلف آمار دقيقی نمی توان ارائه داد. اما آنچه مسلم است بسياری ار صنایع نيازمند پوشش های سخت و مقاوم به خوردگی برای قطعات صنعتی خود می باشند به طوریکه صنایع دفاعی و نفت با توجه به حساسيت قطعات بيشترین نياز را به این خدمات و محصول دارند.