معرفی
کامل
فناوری :
قارچ خوراکی دکمه ای سفيد بيش از 99 % توليد قارچ های خوراکی در ایران را به خود اختصاص داده است (مرکز آمار
ایران ٬ نتایج سرشماری از واحدهای پرورش قارچ خوراکی کشور 1391 ٬ ). اما متأسفانه در چند سال گذشته به دليل
افزایش قيمت هزینه های تأمين انرژی ٬ توليد قارچ خوراکی ارزش افزوده چندانی نداشته و این امر مشکلات فراوانی را
ای به همراه داشته و باعث تعطيلی بسياری از واحدهای توليدی شده است. ¬ برای توليدکنندگان قارچ خوراکی دکمه
های توليد به دنبال افزایش بهای انرژی ٬ همچنين هزینه مواد اوليه و نيروی انسانی باعث شده است ¬ افزایش هزینه
که تعداد زیادی از واحدهای توليدی قارچ های خوراکی به ورشکستگی و از دست دادن سرمایه دچار گردند.
ازاین رو ایجاد تحول در صنعت توليد قارچ ایران با معرفی نژادهای جدید قارچ های خوراکی و خوراکیدارویی
٬ که در کنار
هزینه پایين توليد ٬ دارای ارزش غذایی و دارویی بالایی نيز باشند ٬ می تواند برای نجات این صنعت از رکود مطرح گردد.
می باشد. قارچ های (.Pleurotus spp) یکی از گونه های متعلق به جنس صدفی (Pleurotus eryngii) قارچ شاه صدف
شوند. ارزش ¬ ای مهم شناخته می ¬ صدفی در منابع علمی بعنوان منابع مواد غذایی دارای خواص دارویی و تغذیه
غذایی این قارچ ها در داشتن مقادیر قابل توجهی از پروتئين ٬ ویتامين ها و مواد معدنی است. این قارچ ها با داشتن
مقدار کم کالری و مقدار ناچيز قند و همچنين نداشتن نشاسته ٬ برای افراد دارای اضافه وزن و همچنين مبتلایان به
ای داشته ¬ های صدفی هزینه توليد بسيار کمتری نسبت به قارچ خوراکی دکمه ¬ دیابت بسيار توصيه شده است. قارچ
تری برخوردار است. اما بدليل داشتن طعمی کاملًا متفاوت با ¬ تر و از تکنولوژی پایين ¬ و مراحل توليد آن بسيار ساده
های صدفی ٬ قارچ خوراکیدارویی
¬ ای ٬ در ایران با اقبال زیادی روبرو نبوده است. در ميان قارچ ¬ قارچ خوراکی دکمه
دارای یکی از بزرگترین اندام های باردهی در بين انواع گونه های قارچ های خوراکی است. عطر (P. eryngii) شاه صدف
های خوراکی قرار داده است. این قارچ ٬ با رنگ کلاهک ¬ دلپذیر و کيفيت پخت مناسب ٬ آن را در ردیف مرغوب ترین قارچ
جنوبی رشد می کند. این قارچ ٬ در ¬ ای روشن به طور طبيعی در جنوب اروپا و مناطق مرکز آسيا و آفریقای ¬ کرم تا قهوه
جنوبی ٬ ایتاليا ٬ استراليا ٬ کشورهای شمالی آفریقا و ایالات متحده ¬ بسياری از کشورهای جهان از جمله ژاپن ٬ کره
تر از قارچ خوراکی ¬ آمریکا ٬ بصورت تجاری توليد می شود و طرفداران بسياری دارد. ماندگاری بالا و طعمی مطلوب
ترین قارچ های خوراکی قرار داده است. ¬ صدفی ٬ این قارچ را در کشورهای بسياری جزو محبوب
تحقيقات نشان داده است که قارچ های خوراکیدارویی
شاه صدف دارای ترکيبات زیست فعال ویژه ای مانند ارینجيوليد
هستند که یک ترکيب ضد سرطان دی ترپن ماکروسيکليک است. همچنين طبق مطالعات انجام شده بر روی خانواده A
HIV قارچ های صدفی ٬ ترکيباتی با خواصی همچون: ضد ميکروبی ٬ ضد باکتری ٬ ضدویروسی (بتا گلوکان ها) ٬ ضدویروس
٬ ضد سرطان (پلی (pleuturegin (ریبونوکلئازهای جداسازی شده از خانواده قارچ های صدفی و ترکيبی به نام
ساکاریدهای موجود در خانواده قارچ های صدفی) ٬ ضد تومور (لکتين) ٬ ضد چربی خون و جلوگيری از تشکيل کلسترول
٬ محافظ کبد ٬ تقویت کننده سيستم ایمنی بدن را شناسایی (Pleuran) ٬ کاهنده قند خون ٬ ضدالتهاب (Lovastatin)
کرده اند 7. مشکل فنی موجود در توليد قارچ ارینجی در ایران ٬ نبود فرمول مناسب برای بستر کشت جهت توليد زراعی
این قارچ است. این قارچ به صورت وحشی در مناطقی از ایران به صورت خودرو مشاهده شده است. اما توليد زراعی آن
در بسترهای ليگنوسلولزی به صورت رسمی در ایران گزارش نشده است و تنها موارد گزارش شده در حد آزمایشگاهی
و پروژه های کوچک بوده است.