١- مقرر شد كليه دستگاه ها " برنامه هاي ويژه" خود را در زمينه
آموزش؛
مشاوره تخصصي ؛
تفاهم نامه ها و قراردادها؛
بازديدهاي تخصصي از جنس تقاضا؛

را به اين كميته اعلام نمايند. به منظور اطلاع رساني و هماهنگي جامع.

٢- مقرر شد پوستر تخصصي فن بازار  با حفظ وحدت با پوسر اصلي نمايشگاه طراحي  و از طريق سامانه دولت؛ كانال هاي اطلاع رساني  و ... براي همه اركان و سازمان ها ارسال شود.

٣- مقرر شد گزارش  فعاليت هاي فن بازار در سال ٩٥ براي اعضا يكميته ارسال شود.

٤- نظر به فعالسازي سايت " فن بازار"    ؛ كليه متقاضيان  و عرضه كنندگان فناوري  ، در سايت بارگزاري نمايند.

٥ - مقرر شد نمايند صنعت و معدن ليست افراد  vip  بازديدكننده را به اين دبير خانه ارسال فرمايند.