" عنوان فناوری مورد تقاضا "

عنوان به فارسی :   دستکش آسانشوی

کلمات کلیدی :         دستکش

عنوان به انگلیسی : asanshooy

کلمات کلیدی :         asan

" مشخصات تقاضا کننده "

شغل متقاضی :        سرمایه گذار

محدوده فعالیت :      ملی

"حوزه های فناوری"

حوزه های فناوری :                مواد و انرژی های نوین

"نوع مشارکت مورد نظر "

شیوه ی مورد نظر برای خرید/انتقال فناوری :      سرمایه گذاری مشترک(Joint Venture) , خرید حق امتیاز(Licensing )