کامل فناوری :
سامانه های تشخيص و هشدار آبگرفتگی معابر به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت غيرسازه ای و مکمل روش های سازه ای نقش مهمی در کنترل آبگرفتگی و کاهش خسارات محتمل ایفا می کنند ٬ بعلاوه آبگرفتگی از جمله سوانحی ٬ سازه ای است که تا حد زیادی قابل پيش بينی است ٬ لذا پيش بينی و هشدار آن می تواند تاثير بسزایی در مدیریت ریسک داشته باشد که اهميت آن روز به روز آشکارتر می شود ٬ بطوریکه چه از دیدگاه مدیریت ریسک و چه از دیدگاه مدیریت غيرسازه ای ٬ نصب و پياده سازی سامانه های پيش بينی و هشدار آبگرفتگی منجر به کاهش تلفات و خسارت ها می شود.
با توجه به اینکه آبگرفتگی غالبا در زیرگذرها (خودرو و عابر پياده مترو و...) اتفاق می افتد محلی به منظور ذخيره آب باران (چاه سپتيک) و الکتروموتورهایی(کف کش) به منظور تخليه سریع آب پيش بينی می گردد. با توجه به اینکه مدیران شهرداری ها کليه تدابير سازه ای را به منظور پيش گيری از بروز این اتفاق لحاظ می کنند ٬اما طبق آمار به دست آمده موارد زیر منجر به عدم کارآمدی این تاسيسات در شرایط بحرانی می گردد که نيازمند تشخيص و هشدار(به هنگام) قبل از وقوع آبگرفتگی است:
بارندگی شدید و طولانی که منجر به ناکارآمدی کف کش ها می شود. از کار افتادن یک یا چند کف کش (با توجه به بالا آمدن سطح آب به تعداد کف کش ها افزوده می شود) مسدود شدن مجاری ورودی یا خروجی آب (به دليل وجود لجن ٬رسوبات و... در دراز مدت) کاهش راندمان کف کش ها و افزایش جریان نامی قطع شدن برق اصلی یا فعال شدن بی متال ها سامانه تشخيص و هشدار آبگرفتگی که برای اولين بار در ایران توسط شرکت آفرینش سيستم طراحی و توليد شده است به منظور پيشگيری از وقوع آبگرفتگی طراحی شده است.


مزایای بهره گيری از فناوری :
با توجه به اینکه سطح آب توسط سنسورهای دقيق الکتریکی اندازه گيری می شود ٬ قبل از وقوع آبگرفتگی در زیرگذرهای خودرو و ایجاد مشکلاتی در تردد ٬اطلاع رسانی در سطوح مختلف صورت می پذیرد و بنابراین بعد از هشدار
(حالت بحرانی) بایستی به مکان اعلام شده مراجعه نمایند. ٬ 3 کارشناسان تا قبل از بالا آمدن آب تا سطح 2سطح قبل از پياده سازی این سامانه عمدتا بعد از وقوع آبگرفتگی (مخصوصا در بارندگی های ناگهانی)که به دلایل مختلفی از قبيل :عدم کارایی کف کش ها ٬قطع شدن برق ٬مسدود شدن مجاری ورودی/خروجی ٬خرابی سنسورها و تاسيسات و... توسط نگهبانان اطلاع رسانی صورت می گرفت.بنابراین مدت زمان وقوع آبگرفتگی تا مراجعه کارشناسان به محل به صفر رسيده است. به دليل پيشگيری از وقوع آبگرفتگی کليه هزینه های مالی و زمانی زیر حذف می گردد:
خسارات ناشی از تصادفات احتمالی به دليل کاهش ناگهانی سرعت خودرو
خسارات ناشی از آسيب رسيدن به فضای سبز
حذف کامل نيروی اتساتی و تجهيزات خودرویی و تاسيساتی( جهت هدایت خودروها و تخليه آب موجود بعد از • وقوع
آبگرفتگی)
حذف هزینه های سوخت به دليل عدم وجود ترافيک های طولانی در زمان آبگرفتگی به ویژه در شرایط بحرانی
امکان نظارت بر نحوه عملکرد کف کش ها و تاسيسات نصب شده در شرایط مختلف
امکان نظارت بر عملکرد پيمانکاران (در شرایطی که تخليه آب سپتيک ها به صورت دستی تخليه می گردد)