•   تمایل شما به سرمایه گذاری در چه حوزه و برای چه محصولاتی است؟  در حوزه های هایتک
  • چه نوع از سرمایه گذاری مدنظر شماست؟

                              وجوه نقدي

  •  حدود مبلغ سرمایه گذاری(ریالی) شما چه میزان است؟ 500 میلیون تومان
  •  تاریخ انقضای اعتبار درخواست: آخر اردیبهشت
  •