توضیحات سرمایه گذار:

اولویت اول سرمایه گذاری روی طرح مرتبط به واتر جت ، اولویت دوم آب آشامیدنی و سایر اولویت ها برای طرح های با توجیه اقتصادی مناسب است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درخواست خود را ارسال فرمایید.