Surgical Chairs 


معرفی کامل فناوری :


به منظور ارائه راحتی مطلوبتر ٬ ارگونومی و استحکام بالاتر ٬ برای شرایط کاری روزانه طراحی شده است.
این تخت جراحی که قابل تغيير حالت به صندلی نيز می باشد با طراحی مناسبی که دارد از لحظه آماده سازی بيمار جهت انتقال از بخش به ریکاوری و اتاق عمل و سهولت در قرارگيری بهترین موقعيت بيمار در زمان جراحی برای جراح درقسمتهای تنظيم رتفاع ٬ پشتی ٬ زیر سری ٬ زیرپایی و شيب و پس از اتمام عمل جراحی در بازگرداندن بيمار از اتاق عمل به ریکاوری و مجددا” انتقال به بخش ٬بدون نياز به استفاده از برانکارد و ویلچر می باشد