با ورود گسترده  نبات های نوین به بازار (مانند نبات های گیاهی، پذیرایی، دیابتی و .... ) فرایند دستی ساخت نبات در حال گذار به سوی مکانیزه شدن است. لذا از تولید کنندگان موارد زیادی تقاضای اختراع و طراحی تجهیزات این صنعت به فن بازار پارسیان رسیده است.

 طراحان و مخترعان علاقه مند،  جهت کسب اطلاعات بیشتر درخواست خود را ارسال فرمایند.