"فراخوان طرح های نوآورانه و خودکفایی

جهت کسب اطلاعات بیشتر با "مدیریت تجاری سازی فناوری" پارک علم و فناوری خراسان تماس بگیرید.

تلفن : 05135003134 و 05135003431