برگزاری جلسه سیاستگذاری کمیته فناوری هفته پژوهش و فناوری 1395

 

اولین جلسه سیاستگذاری کمیته فناوری هفته ملی پژوهش و فناوری 1395در تاريخ 19/08/95 در محل اداره تجاری سازی فناوری پارک علم و فناوری خراسان رضوی برگزار شد.

این جلسه بررسی فعالیتهای انجام گرفته تاکنون آغاز شد و تعیین اعضای کمیته فناوری و شرح وظایف آنان ادامه پیدا کرد.

در آخر اقدامات اجرایی و زمانبندی مشخص گردید.