ربات پرنده


 دسته بندی بانک عرضه فناوری      در تاریخ   1394/2/9  


ربات پرنده یک مجموعه عمود پرواز می باشد که توسط 3،4،6 یا 8 موتور قابلیت ساخت دارد.دراین پرنده 4 موتور استفاده شده است.

ادامه مطلب ...