پخش ویدیو

The Virtual Exhibition of

Khorasan Research & Technology Achievements and Technomart

نمایشگاه مجازی دستاوردهای پژوهش ، فناوری و فن بازار  استان خراسان رضوی

25 تا 29  آذرماه 1399        |

15-19 December 2020

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه‌

پژوهش و فناوری در خدمت جهش تولید

پخش ویدیو

The Virtual Exhibition of

Khorasan Research & Technology Achievements and Technomart

نمایشگاه مجازی دستاوردهای پژوهش ، فناوری و فن بازار  استان خراسان رضوی

25 تا 29  آذرماه 1399

15-19 December 2020

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه‌

پژوهش و فناوری در خدمت جهش تولید